مواد اتش بند(Fire Stop) :

در پروژه های ساختمانی و صنعتی، به منظور جلوگیری از ایجاد و گسترش حریق و آتش سوزی به طور کلی از دو روش استفاده می شود :

1- روش های فعال ( Active )

در این روش از سیستم های برقی و مکانیکی که به منظور رد یابی حریق و یا اطفاء آن و جلوگیری از گسترش آتش و دود طراحی شده اند، استفاده می شود.

این سیستم ها با استفاده از یک منشأ انرژی خارجی مانند برق و فشار آب و یا دخالت نیروی انسانی عمل می کنند.

کپسول های اطفاء حریق، هشدار دهنده های حساس به دود و حرارت و سیستم های آب پاش نمونه ای از تجهیزاتی می باشند که به روش فعال عمل می کنند.

2– روش های انفعالی ( Passive )

بر اساس گزارش و نتایج تحقیقات بین المللی و با توجه به این که دو سوم مرگ و میر و خسارات ناشی از آتش سوزی به دلیل خفگی و استنشاق دود و گاز های سمی می باشد، هیچ یک از سیستم های اعلام و اطفاء توانایی مقابله با گسترش و انتشار دود و گاز های سمی را ندارند.

در روش انفعالی از مصالح و موادی  استفاده می شود که با توجه به خواص و جنس آن ها انرژی حریق را جذب می کنند و این قابلیت را دارند که در زمان وقوع حریق در برابر گسترش و انتشار شعله، حرارت، دود و گاز های سمی در یک بازه زمانی معین از خود مقاومت نشان می دهند.

این روش به دو بخش مهم تقسیم می شود:

الف – مصالح ضد آتش ساختمانی و مقاوم در برابر حریق ( مانند : دیوار، کف، در، پنجره، کانال و … )

ب – مواد اتش بند ( Fire Stop )

اطلاعات فنی و تخصصی درباره مواد آتش بند(Fire Stop) و کاتالوگ این محصولات را می توانید با کلیک بر روی عکس زیر دانلود نمایید.

مواد اتش بند(Fire Stop)